Onze diensten

Maak gebruik van ons pragmatisch advies.

Onze diensten

Zorgsystemen


EnSoil ondersteunt bij het opzetten en integreren van uw zorgsysteem.

Milieucoördinator


EnSoil staat u bij als extern milieucoördinator

niveaus A en B.

Bodemonderzoek


EnSoil is erkend bodemsaneringsdeskundige type 2 in Vlaanderen.

.

Bodemonderzoek


EnSoil kan u naast de taken als erkend Bodemsaneringsdeskundige type 2 in Vlaanderen, ook ondersteunen als MER-deskundige bodem en geohydrologie.


Als bodemsaneringsdeskundige kan u bij EnSoil terecht voor volgende opdrachten:


 • Oriënterend bodemonderzoek (nagaan of er bodemverontreiniging ontstaan is)
 • Administratief bodemonderzoek (soms vormen de activiteiten een beperkt risico, en is veldwerk niet nodig)
 • Situatierapport (voor de opstart van een GPBV-installatie, aangeduid met letter 'S' in de Vlarem II-indelingslijst)
 • Gemotiveerde verklaring (als een kadastraal perceel onterecht is opgenomen in de Gemeentelijke Inventaris) 
 • Technisch verslag (bij grondverzet, en zeker indien meer dan 250 m³)
 • Studie ontvangende grond/groeve (nagaan welke grondcode mag geleverd worden op uw grond/groeve)
 • Beschrijvend bodemonderzoek (bij verontreiniging, dient te worden nagegaan of een sanering nodig en/of urgent is)
 • Bodemsaneringsproject (nagaan hoe er best wordt gesaneerd)
 • Tussentijds rapport (een tussentijdse status over hoe de sanering verloopt)
 • Evaluatierapport (het sluitstuk van de bodemsanering)
 • Schadegeval (onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging),
 • Grondwatermodellering

Milieucoördinatie


Er zijn heel wat bedrijven die een activiteit uitoefenen die volgens de indelingslijst van Vlarem II een milieucoördinator moeten aanstellen.

De wetgeving voorziet in de mogelijkheid om een externe milieucoördinator aan te stellen.


EnSoil kan u hierbij ondersteunen, zowel voor niveau A als voor niveau B.


Samengevat zijn de taken van een milieucoördinator:

 • Mee bijdragen aan milieuvriendelijke productiemethoden en producten
 • Regelmatig een rondgang doen op het bedrijfsterrein om de correcte toepassing van de milieuwetgeving na te gaan.
 • Waken over de uitvoering van de metingen op afvalwaterlozingen, luchtemissies, ...
 • Waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en materialenregister
 • Voorstellen te doen over de interne en externe communicatie over de milieuaspecten van het bedrijf.

Zorgsystemen


Zorgsystemen (of managementsystemen) worden opgezet om een bepaalde doelstelling te bereiken. De meest gekende zorgsystemen zijn deze die als doelstelling hebben om kwaliteit, milieu of veiligheid te bewaken.


De meest voorkomende redenen voor een bedrijf om een zorgsysteem te implementeren zijn:

 1. Meer structuur brengen in hun organisatie om hun doelstellingen te bewaken op 1 of meerdere vlakken.
 2. Voldoen aan de vraag van een (potentiële) klant.


EnSoil kan u helpen u bij het opzetten van zorgsystemen zoals:

 • ISO9001 voor kwaliteit
 • IS014001 voor milieu
 • ISO45001 voor veiligheid
 • Achilles voor bodemsaneringen
 • ...


Ensoil kan voor u het volledige raamwerk van het zorgsysteem opzetten. Binnen dit raamwerk zullen uw werkmethoden worden ingepast, zodat het zorgsysteem niet een apart systeem is dat staat buiten uw organisatie. Om doeltreffend te zijn, dient het zorgsysteem volledig geïntegreerd te zijn binnen uw organisatie